Privacyverklaring

Privacy-verklaring

Laatste bijwerking: maart 2021

Ik neem je privacy en je rechten bij de gegevensverwerking ernstig. Ik hecht er grote waarde aan dat de verwerking van je persoonsgegevens plaatsvindt op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Met deze tekst wil ik:

  • aangeven wie de verantwoordelijke is voor de verwerking van je gegevens;
  • een overzicht geven van de persoonsgegevens die verwerkt worden en je meedelen waarvoor ze worden gebruikt en hoe lang ze worden bewaard;
  • verduidelijken met wie deze gegevens worden gedeeld;
  • je informeren over de cookies die er worden gebruikt;
  • uitleggen welke rechten je hebt.

De verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van je gegevens ben ikzelf, Nancy Vankeirsbilck, met adres te 3500 Hasselt, Ambachtsschoolstraat 36, en met ondernemingsnummer (KBO) 0728.791.781.

Een overzicht van de gegevens die verwerkt worden

Ik verzamel gegevens over jou als je je registreert bij mij, als je mijn website bezoekt of als je beroep doet op mijn diensten.

Het gaat over de gegevens die je mij meedeelt wanneer je met mij contact opneemt, zoals je naam, telefoonnummer en e-mailadres, maar ook over gegevens met betrekking tot de diensten waarvan je gebruikt maakt. Ik verzamel ook gegevens wanneer je vrijwillig enquêtes invult, feedback geeft of aan wedstrijden deelneemt.

Kinderen mogen alleen samen met hun ouders of voogden gebruik maken van onze diensten. Indien je minderjarig bent (jonger dan 18 jaar), vragen wij je om geen persoonsgegevens aan ons over te maken.

Hoe en waarom verwerk ik uw gegevens?

Ik verzamel en gebruik de gegevens en informatie die op jou betrekking heeft nooit zonder een wettelijke basis. Een wettelijke basis kan jouw toestemming zijn. Soms zal ik je uitdrukkelijke toestemming vragen. In andere gevallen kan ik je toestemming afleiden uit je acties en je gedrag (bv. surfen op onze website, het invullen van een formulier, het gebruiken van een dienst). Een andere wettelijke basis is er wanneer het verwerken van uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst of het nakomen van één van de verplichtingen die ik ten aanzien van je heb. Het kan ook zijn dat de gegevens noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang. In dat geval zal ik steeds afwegen of jouw eigen belang of je fundamentele rechten niet zwaarder doorwegen.

Ik verwerk je gegevens enkel om de door jou gevraagde informatie, diensten of publicaties te verstrekken en/of te leveren, maar ook om mijn activiteiten te beheren, mijn website te beheren en te verbeteren of om statistische analyses over mijn diensten te genereren.

Je gegevens worden ook verwerkt om je te informeren over onze activiteiten en aanbiedingen. Deze informatie kan geselecteerd worden op basis van een analyse van je profiel.

In elk geval verwerk ik alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de voornoemde doeleinden.

Met wie worden je gegevens gedeeld?

 Ik deel jouw persoonsgegevens in principe met niemand buiten mijn onderneming.

Ik kan jouw persoonsgegevens echter wel delen met een aantal derden, zoals de postdiensten, data-verwerkingsleveranciers, een reclame- en marketingbureau, etc. Ik ben genoodzaakt om je gegevens aan deze derden over te maken, opdat deze in mijn naam diensten kunnen verlenen.

Voor zover je daarvoor toestemming geeft, kan ik je gegevens ook doorgeven aan derden die jou informatie willen sturen over de diensten die zij verlenen.

In bepaalde omstandigheden ben ik verplicht om je gegevens aan derden door te geven. Dit is het geval wanneer dit wordt voorgeschreven door de wet- of regelgeving, in het kader van een gerechtelijke procedure of wanneer een overheidsinstantie mij hierom verzoekt.

Soms ben ik genoodzaakt om je gegevens door te geven aan derden, wanneer ik van oordeel ben dat dit wenselijk is in het kader van een onderzoek naar illegale activiteiten en om enige vorm van schade te voorkomen.

Als alle of een deel van mijn activiteiten worden verkocht of overgedragen, behoud ik mij het recht voor om ook jouw persoonsgegevens over te dragen. In dat geval zal ik de nodige inspanningen leveren om je hiervan in kennis te stellen en ervoor zorgen dat degene die je gegevens verkrijgt, deze ook gebruikt in overeenstemming met deze privacy clausule. In dit geval dien je je voor verdere vragen te richten tot de verkrijger van de persoonsgegevens.

Worden je gegevens doorgegeven aan het buitenland?

Het is mogelijk dat ik je gegevens dien over te dragen naar een server in het buitenland of aan derden waarop ik beroep doe om je gegevens te verwerken. Dit is noodzakelijk om de overeenkomst tussen mezelf en jou uit te voeren. Vanzelfsprekend gebeurt dit overeenkomstig hetgeen wordt opgenomen in deze privacy verklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving.

Welke rechten heb jij?

Je kan steeds je gegevens inkijken en ze laten corrigeren. Je kan je gegevens ook laten verwijderen en je kan je verzetten tegen de verwerking ervan. Hiertoe kan je contact opnemen met mij op het volgende adres of e-mailadres: nancy@raakcoaching.be.

De verwijdering kan echter tot gevolg hebben dat je geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten.

Je kan je daarnaast op elk moment verzetten tegen de verwerking van je gegevens voor doeleinden van direct marketing. Ook hiervoor kan je contact opnemen met mij via de voormelde contactgegevens.

Welke cookies worden er gebruikt?

 Op mijn website worden cookies gebruikt. Een cookie is een bestand dat de server naar jouw browser stuurt en dat nadien op jouw eigen computer wordt bewaard. Cookies worden enkel gebruikt voor de uitvoering of vergemakkelijking van de uitvoering van een door jou gevraagde dienst. De meeste cookies werken alleen voor de duur van een enkele sessie of bezoek.

Sommige cookies – functionele cookies – zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je mijn website wil bezoeken. Andere cookies – analyse-cookies – worden gebruikt voor analytische doeleinden van het websiteverkeer. Die kan je wel weigeren indien je dit wenst. Indien je het gebruik van cookies uitschakelt in je browser, kan ik je geen correcte werking van de website garanderen.

De cookies die gebruikt worden, zijn de volgende:

  • Functionele cookies
  • Analytische cookies 

De beveiliging van uw gegevens

Ik zorg ervoor dat je gegevens beveiligd worden door gebruik te maken van voldoende en gepaste veiligheidsmaatregelen, zowel op technisch, op fysiek als op administratief vlak en dit tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vormen van vernietiging, verlies, wijziging, onthulling of gebruik.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

 Deze Privacyverklaring wordt op regelmatige basis bijgewerkt om op die manier te allen tijde de verwerking van je gegevens op correcte wijze weer te geven.

Je wordt hierover niet voorafgaand geïnformeerd. Bovenaan deze verklaring vind je de datum van de laatste bijwerking.