Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Nancy Vankeirsbilck, met adres te 3500 Hasselt, Ambachtsschoolstraat 36,  is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0728.791.781. Hierna genoemd: RAAK.

 

1.2 Enkel deze voorwaarden beheersen de relatie tussen RAAK en haar klanten, die bij opdrachtverstrekking erkennen deze te aanvaarden. De klant verklaart uitdrukkelijk dat zijn/haar eigen algemene aankoopvoorwaarden niet van toepassing zijn op de relatie met RAAK.

 

1.3 Indien er uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden.

 

Artikel 2 – Offertes en prijsopgaven – totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Offertes worden opgemaakt onder alle voorbehoud en zonder enige verplichting vanwege RAAK. Offertes gelden enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 30 dagen na de opmaak ervan. Uit de offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten.

 

2.2 RAAK beschouwt als haar opdrachtgever de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die de opdracht aan RAAK heeft toevertrouwd, tenzij er uitdrukkelijk werd meegedeeld dat men handelt in opdracht van een derde en op voorwaarde dat de naam, het adres en het ondernemingsnummer van deze derde op datzelfde moment worden meegedeeld aan RAAK. Degene die een opdracht plaatst voor een rechtspersoon, verbindt zich solidair met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt.

 

2.3 Bestellingen, overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door partijen zijn bevestigd. Voor trajecten of opdrachten die niet in aanmerking komen voor toepassing van de KMO-portefeuille, loopbaancheques of andere subsidiëringsmaatregelen, kan er na ontvangst van de goedgekeurde offerte een voorschot worden aangerekend van 30% van het offertebedrag. Zodra de betaling van het voorschot door RAAK ontvangen is, worden de werken opgestart.

 

2.4 Elke annulering van de overeenkomst door een van de partijen dient schriftelijk te gebeuren. In geval van annulering is de klant, naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de prijs van de bestelling of de aanneming. Als de annulering gebeurt door RAAK, dienen de reeds geleverde prestaties te worden vergoed.

 

2.5 Elke wijziging van een bestelling of een opdracht door de klant dient schriftelijk te gebeuren en geeft in principe aanleiding tot een nieuwe offerte of prijsopgave, en dit naar eigen inzicht en beslissing van RAAK, die in dit geval gerechtigd is om de termijn en/of het tarief aan te passen of de opdracht alsnog te wijzigen.

 

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst

3.1 RAAK besteedt de vereiste zorg aan de uitvoering van de aan haar toevertrouwde opdrachten en is enkel belast met een inspanningsverbintenis. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor RAAK, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen.

 

Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel geen aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om het product in ontvangst te nemen.

 

Vertraging in de levering en/of uitvoering kan bovendien geen aanleiding geven tot prijsvermindering. Het principe van prijsvermindering wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

3.2 De klant bezorgt RAAK in elk stadium van de uitvoering van de overeenkomst, tijdig alle gegevens die noodzakelijk geacht worden voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien deze gegevens niet tijdig aan RAAK zijn verstrekt, heeft RAAK het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant te factureren.

 

3.3 Indien er voor de klant door RAAK verslagen, templates, teksten, documenten, processen, etc., worden opgesteld, dan heeft de klant het recht om daarbij vragen en opmerkingen te formuleren en onderdelen van het verslag te bespreken. De prijs uit de offerte voorziet een eenmalige aanpassing van het verslag. Indien bijkomende aanpassingen of aanvullingen worden gevraagd door de klant, dan dienen deze te worden vergoed aan het door RAAK gebruikelijk gehanteerde uurtarief.

 

3.4 Deelleveringen en/of -uitvoeringen zijn toegelaten. RAAK behoudt zich het recht voor deze deelleveringen en/of -uitvoeringen te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen.

 

3.5 Partijen behouden zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien er objectieve redenen aanwezig zijn die aantonen dat de solvabiliteits- en /of liquiditeitspositie van één van de partijen in gevaar gebracht is (bijv. door faillissement, WCO, kennelijk onvermogen, achterstallige betalingen bij de andere partij of derden, het bekomen van een collectieve schuldenregeling door de partijen, …)

 

3.6 Indien partijen na de bevestiging van de opdracht en voor of tijdens de uitvoering of de levering omstandigheden vernemen waardoor de afspraken niet meer voldoende verzekerd lijken, dan hebben partijen het recht om de overeenkomst op te zeggen zonder enig recht op schadevergoeding, daarnaast heeft RAAK het recht vooruitbetaling of borgstelling te vorderen.

 

Artikel 4 – Prijs

4.1 De overeenkomst is gesloten aan de in de offerte/prijsopgave vermelde prijzen en de daarin voorziene betalingswijze, behoudens in geval van onderling overeengekomen afwijkingen van de oorspronkelijke offerte die bevestigd werden door RAAK. De prijs is vatbaar voor verhoging indien tussen de periode van het aangaan van de overeenkomst en/of de toezegging van de offerte of prijsopgave en de datum van levering van diensten, de lonen of andere bestanddelen die de prijs kunnen beïnvloeden (o.a. fiscale tarieven, sociale lasten, e.d.) een stijging ondergaan.

 

4.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten (verzekering e.d.), tenzij expliciet anders wordt voorzien. De BTW is ten laste van de klant.

 

Artikel 5 – Betaling

5.1 De facturen van RAAK zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bedingen, contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel.

 

5.2 Elke factuur, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 100,00 EUR zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlintrest verschuldigd gelijk aan de wettelijke inrestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van de kosten, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is.

 

Elke factuur die gericht wordt aan de klant-consument, waarvan het bedrag niet of niet volledig is vereffend na het verstrijken van een termijn van ten minste 14 kalenderdagen die ingaat op de derde werkdag nadat RAAK een kosteloze aanmaning heeft verstuurd per post of op de dag die volgt nadat RAAK een gratis aanmaning heeft verstuurd via elektronische weg, wordt vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding conform art. XIV. 4 WER.

 

Bovendien is er op dat moment een verwijlintrest verschuldigd overeenkomstig de wettelijke intrestvoet op grond van de Wet van 2 augustus 2002 bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van de kosten,intresten en schadevergoeding om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

 

5.3 In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft RAAK het recht om, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak op schadeloosstelling.

 

5.4 Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7, dient de klant de facturen van RAAK, in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

 

Artikel 6 – Overmacht en imprevisie

6.1 Indien RAAK een opdracht niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, ziekte, brand, maatregelen van overheidswege, oorlog, stakingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, gebrek aan vervoermateriaal, storingen in de dienstverlening van internetproviders, enzo., heeft RAAK het recht aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de klant.

6.2 Indien RAAK bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is RAAK gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

 

6.3 Indien er zich omstandigheden voordoen die bij het aanvaarden van de offert of prijsaanvraag redelijkerwijze onvoorzienbaar en onvermijdbaar waren, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker maken dan normaal voorzien, geven deze omstandigheden partijen niet de mogelijkheid om de herziening of de ontbinding van de overeenkomst aan te vragen. De overeenkomst strekt partijen tot wet. Partijen zijn niet in de mogelijkheid om hiervan af te wijken.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 Alle klachten in verband met de geleverde diensten of producten dienen schriftelijk te worden gemeld uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen aan RAAK. Onzichtbare gebreken dienen onmiddellijk schriftelijk te worden gemeld na de ontdekking ervan. Een gebrek dat niet tijdig is gemeld, doet elk recht op herstelling of vervanging vervallen. Het in ontvangst nemen van een klacht door RAAK kan door de klant niet beschouwd worden als een teken dat RAAK de klacht tijdig of terecht acht.

 

7.2 In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, heeft RAAK de keuze de gebreken te herstellen conform de offerte/prijsopgave of hiervoor een schadevergoeding te betalen.

 

7.3 De schadevergoeding waartoe RAAK op basis van deze overeenkomst kan aansprakelijk zijn, wat de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, zal maximaal 20% van de gefactureerde waarde van de offerte/prijsopgave bedragen, tenzij de klant een hogere schade kan aantonen. RAAK kan enkel gehouden worden tot het bedrag van de factuur. In geval de klant aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten de betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.

 

7.4 RAAK is enkel aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan haar toerekenbare tekortkoming. RAAK kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor alle vormen van schade zoals bedrijfsschade, schade door vertraging of gederfde winst. De aansprakelijkheid van RAAK is in elk geval beperkt tot het bedrag ter hoogte van de factuurwaarde, excl. BTW voor de betreffende bestelling.

 

Artikel 8 – Intellectuele eigendom

8.1 De voor of na de totstandkoming van de overeenkomst aan de klant ter hand gestelde documenten zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van RAAK. Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door de klant worden gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis gebracht van derden.

 

8.2 De intellectuele rechten op de door RAAK verstrekte concepten of ontwerpen, blijft bij RAAK, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt.

 

8.3 RAAK is te allen tijde gerechtigd om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde diensten en/of producten met vermelding van de identiteitsgegevens van de klant, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 9 – Privacy

9.1 Door contact op te nemen via de website van RAAK, staat de klant uitdrukkelijk toe dat kan worden overgegaan tot de verwerking en het gebruik van zijn persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het aankoopproces. RAAK zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De klant heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van de gegevens voor directe marketingdoeleinden.

 

RAAK is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens.

 

De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van deze overeenkomst en zal niet voor andere doeleinden worden aangewend.

 

9.2 In bepaalde omstandigheden is RAAK verplicht om de persoonsgegevens van de klant door te geven. Dit komt voor indien de wet, de regelgeving of een juridische procedure RAAK hiertoe verplicht of wanneer zij hiertoe verzocht wordt door overheidsinstanties in het kader van acties ter handhaving van de wet of indien RAAK van mening is dat het noodzakelijk is om deze persoonsgegevens van de klant door te geven om schade of financiële verliezen te voorkomen, en dit in het kader van een onderzoek naar fraude of andere illegale activiteiten.

 

9.3 Indien RAAK alle of een deel van haar activiteiten of activa verkoopt of overdraagt, behoudt zij zich het recht voor om ook alle persoonsgegevens van de klant over te dragen. In dat geval zal RAAK de nodige inspanningen leveren om de klant hiervan in kennis te stellen en ervoor te zorgen dat degene die de persoonsgegevens verkrijgt, deze ook gebruikt in overeenstemming met dit artikel. In dit geval dient de klant zich voor verdere vragen te richten tot de verkrijger van de persoonsgegevens.

 

9.4 De klant heeft het recht om zijn/haar gegevens op elk moment in te kijken en deze desgevallend te corrigeren.

 

9.5 RAAK draagt zorg voor een gepast administratief, technisch en fysiek veiligheidsbeleid, waarbij de persoonsgegevens van de klant worden beschermd tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, onthulling of gebruik.

 

Artikel 10 – Varia en geschillenregeling

10.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door RAAK van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.

 

10.2 Het is de klant verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met RAAK afgesloten overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van RAAK. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.

 

10.3 Een eventueel in gebreke blijven van RAAK om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.

 

10.4 De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

 

10.5 In de relatie tussen RAAK en de klant is enkel het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil zal door RAAK worden voorgelegd aan de Ondernemingsrechtbank van het arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt, onverminderd het recht voor RAAK om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de klant.